Regulamin serwisu

§1. Definicje

 1. Opiekun Inwestora sp z o.o. - oznacza Opiekun Inwestora sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu na os. St. Batorego 59a/1, NIP: 9721170429 oraz REGON 300671305.
 2.  

 3. Serwis system.opiekuninwestora.pl (zwany także Serwisem) - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Opiekun Inwestora sp z o.o., umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Opiekun Inwestora sp z o.o. i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet.
 4.  

 5. Regulamin - mniejszy regulamin świadczenia usług przez Opiekun Inwestora sp z o.o.
 6.  

 7. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu system.opiekuninwestora.pl lub innych serwisów prowadzonych przez Opiekun Inwestora sp z o.o.
 8.  

 9. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Opiekun Inwestora sp z o.o.
 10.  

 

§2. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwiu internetowego Opiekun Inwestora i określa warunki współpracy pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.
 2. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno użytkowników opłacających abonament jak również użytkowników bez opłaconego abonamentu.

§3. Serwis Opiekun Inwestora

 1. Serwis Internetowy system.opiekuninwestora.pl, zwany dalej Serwisem jest serwisem Internetowym prowadzonym przez firmę Opiekun Inwestora sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. St. Batorego 59a/1, 60-687 Poznań.
 2. Serwis świadczy usługi oparte o listę funkcjonalności dostępną na stronach Serwisu i tym samym Opiekun Inwestora sp z o.o. jest Usługodawcą.
 3. Część informacji dostępnych w serwisie udostępniana jest odpłatnie. Pełne możliwości korzystania z serwisu dostępne są po wykupieniu abonamentu oraz usług dodatkowych (np. pakietów wiadomości SMS).

§4. Prawo do przetwarzania danych inwestycyjnych

 1. Serwis posiada odpowiednie zezwolenia (umowy) na wykorzystywanie i przetwarzanie prezentowanych w Serwisie danych.
 2. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń statystycznych pochodzą z płatnych, publiczenie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez Opiekun Inwestora sp z o.o. mogą być uznane za rzetelne. Serwis dodatkowo weryfikuje poprawność danych poprzez możliwość pobierania części danych z różnych źródeł.

§5. Analizy statystyczne

 1. Opiekun Inwestora sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 2.  

 3. Materiały zawarte w serwisie są oparte o analizy statystyczne opracowane przez autorów serwisu i mają wyłącznie charakter informacyjny. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia (kupna), umorzenia (sprzedaży) lub konwersji jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez użytkowników Serwisu wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 4.  

 5. Charakter prezentowanych wyników obliczeń statystycznych w Serwisie ma charakter statystyczny. Prezentowane wyniki statystyczne pokazują jedynie statystyczne zachowanie się poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych dla określonych okresów inwestowania oraz poziomu ryzyka akceptowanego przez inwestora. Analizy w Serwisie są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych i nie jest zamierzeniem autorów Serwisu przewidywanie przyszłych wyników funduszy inwestycyjnych a jedynie prezentacja wyników analiz statystycznych.
 6.  

 7. Prezentowane w Serwisie dane i obliczenia statystyczne nie są indywidualną oceną rynku - są wyłącznie prezentacją realizowanych w systemie obliczeń, przez co dostarczana informacja jest całkowicie obiektywna i oparta wyłącznie na faktach historycznych.
 8.  

 9. Usługi serwisu dotyczą analiz Funduszy Inwestycyjnych oraz Certyfikatów Inwestycyjnych.
 10.  

 11. Prezentowane w Serwisie informacje i analizy dotyczące Walut oraz Indeksów Giełdowych mają charakter informacji dodatkowej, mającej za zadanie pomóc użytkownikom portalu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W żadnym przypadku nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 12.  

 13. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób
 14.  

 

§6. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Opiekun Inwestora sp z o.o. zastrzega, że korzystanie z Serwisu www.opiekuniwnestora.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2.  

 3. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 4.  

 5. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż Opiekun Inwestora sp z o.o. wydawców polskich i zagranicznych.
 6.  

 7. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Opiekun Inwestora sp z o.o.
 8.  

 9. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 10.  

 11. Opiekun Inwestora sp z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 12.  

 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie analiz, opinii i ocen. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych obliczeń a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych
 14.  

 15. Informacje zawarte w serwisie przez Usługodawcę nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych analiz statystycznych inwestycji na rynku Funduszy Inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.
 16.  

 17. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (Serwisu) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji, zatem ma zastosowanie punkt 2. W myśl art. 42 pkt 1 Ustawy wszelkie analizy i wyceny sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów.
 18.  

 19. Analizowane w Serwisie instrumenty finansowe należą do grupy wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Dlatego decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w statutach informacyjnych poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych.
 20. Opiekun Inwestora w ramach działania Portalu udostępnia użytkownikom indywidualne analizy statystyczne rynku Funduszy Inwestycyjnych. Oceny funduszy nie stanowią porad inwestycyjnych - prezentują jedynie wybraną statystykę dla poszczególnych funduszy inwestycyjnych.
 21.  

§7. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
 2.  

  a) połączenie z siecią Internet,

  b) przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 2.0 lub wyższej

  W przypadku niektórych stron dla użytkowników (W szczególności dla wszystkich stron dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie, w tym dla użytkowników opłacających abonament), konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Opiekuna Inwestora sp z o.o. problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
 4.  

 

§8. Rejestracja w serwisie

 1. Z części zasobów Serwisu można korzystać nieodpłatnie, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracja jest anonimowa. Adresy e-mail użytkowników uzyskane podczas rejestracji zostaną wykorzystane wyłącznie do potwierdzenia rejestracji i ewentualnie do informowania o zmianach i nowych usługach Serwisu. Serwis gwarantuje, że wszystkie dane podawane przez Państwa w trakcie rejestracji i podczas korzystania z serwisu chronione są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
 2.  

 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania i w pełni je akceptuje.
 4.  

 

§9. Prawo dokonywania zmian w Serwisie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących.
 2. Abonent w ramach usługi abonenckiej może otrzymywać informacje o zmianach w serwisie

 

 

§10. Powiadamianie

 1. Użytkownik serwisu ma możliwość samodzielnie zdefiniować parametry powiadomień, które skutkują przekazywaniu Inwestorowi dedykowanych powiadomień i alertów. Nie są to informacje, które są poradami Serwisu - Serwis jedynie analizuje podane przez użytkownika serwisu kryteria i w momencie spełnienia tych kryteriów przez dane przetwarzane w Serwisie do klienta zostaje wysłana żądana informacja.
 2.  

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z niezależną od Usługodawcy wadliwą transmisją danych (dostępność stron Intenetowych Serwisu, wysyłkę wiadomości e-mail, wysyłkę wiadomości SMS) pomiędzy Serwisem i Abonentem.
 4.  

 5. Usługodawca wprowadził rozwiązania techniczne automatycznie monitorujące pracę Serwisu i dokłada wszelkich starań aby ewentualne problemy lub przerwy w działaniu serwisu były jak najkrótsze.
 6.  

§11. Ochrona prywatności

 1. Ochrona prywatności opisana jest osobnym regulaminem, który dostępny jest na stronie http://system.opiekuninwestora.pl/polityka_prywatnosci,0,448.htm.
 2. W każdej chwili użytkownik ma prawo usunąć konto w systemie wysyłając takie żądanie na adres prywatnosc@opiekuninwestora.pl

§12. Dozwolony zakres użycia

 1. Portal świadczy usługi dla każdego użytkownika indywidualnie przygotowując m.in indywidualne oceny funduszy oraz powiadomienia.
 2. Otrzymane z serwisu Opiekun Inwestora dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez danego użytkownika portalu, dla którego zostały przygotowane dla celów podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 3. Otrzymanych z portalu informacji nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Opiekun Inwestora sp z o.o.
 4. Otrzymanych danych (w tym w szczególności oceny funduszy, powiadomień, statystyk) nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także w blogach, forach dyskusyjnych lub innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Opiekun Inwestora sp z o.o.

§13. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 2.  

 3. Opiekun Inwestora sp z o.o. oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 4.  

 5. Opiekun Inwestora sp z o.o. informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu (układ treści na stronie) stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 6.  

 7. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 8.  

 9. Dane prezentowane w serwisie, zarówno w części dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników mogą być użyte wyłącznie przez użytkownika portalu w celu pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych tego użytkownika.
 10.  

 11. Wykorzystanie z danych prezentowanych w serwisie w celu świadczenia porad bezpłatnych lub płatnych w jakimkolwiek charakterze - porad inwestycyjnych lub innych jest zabronione.
 12.  

   

 13. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Opiekun Inwestora sp z o.o. zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.
 14.  

   

 15. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Opiekun Inwestora sp z o.o. zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.
 16.  

§14. Zapoznanie się z regulaminem

 1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2.  

 3. Informacje o regulaminie w postaci linku do strony z regulaminem prezentowane są na każdej stronie Serwisu. Informacja o zaakceptowaniu treści regulaminu jest również przedstawiona na stronie rejestracji w Systemie.
 4.  

 5. Opiekun Inwestora sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
 6.  

 7. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 8.  

§15. Zmiany regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem http://system.opiekuninwestora.pl/regulamin_serwisu,0,459.htm.
 2.  

 3. Opiekun Inwestora sp z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na tej stronie www pod adresem . Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia użytkownika serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem.
 4.  

 

§16. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Opiekun Inwestora sp z o.o. można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Opiekun Inwestora sp z o.o., os. St. Batorego 59a/1, 60-687 Poznań.
 2.  

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4.  

 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Opiekun Inwestora sp z o.o.
 6.  

 

§17. Płatności realizowane za pomocą przelewów elektronicznych

 Rozliczenia  transakcji  kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu przelewy24.pl.

 

 

 

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Opiekun Inwestora sp z o.o. można zgłaszać pisemnie, w formie listu

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: regulamin@opiekuninwestora.pl

Życzymy owocnego korzystania z Portalu

Z wyrazami szacunku

Zespół Opiekun Inwestora sp z o.o.

Wydrukuj

 
Wydruk wykonany w serwisie Opiekun Inwestora (https://system.opiekuninwestora.pl/)